top of page

Služby

Občanské právo

Zastupování v občanskoprávním řízení, tvorba kupních, darovacích, nájemních, podnájemních smluv či dalších smluvních typů, věcná břemena, služebnosti a zástavní práva, úschova peněz, zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí, vymáhání pohledávek, zastupování v dědickém řízení

Rodinné právo

Sepis návrhu a zastupování v řízení ve věci péče a výživy nezletilých dětí, ve věci styku s nezletilými dětmi, sepis návrhu a zastupování ve sporných a nesporných rozvodových řízeních, vypořádání společného jmění manželů, rozšíření či zúžení rozsahu společného jmění manželů, sepsání žaloby na vypořádání společného jmění manželů, sepsání dohody o vypořádání společného jmění manželů, sepis návrhu na změnu výživného na nezletilé dítě, zastupování v řízení a vymáhání dlužného výživného

Obchodní právo

Zpracování všeobecných obchodních podmínek, ochrana osobních údajů, kupní smlouvy, smlouvy o dílo či jiné smlouvy dle zadání klienta, vymáhání pohledávek, vyjednávání s protistranou, zakládání, přeměny, likvidace obchodních společností, zastupování či konzultace týkající se právních jednání orgánů korporace, zastupování při sporných řízeních vznikajících z obchodněprávních vztahů

Trestní právo

Právní zastoupení, obhajoba fyzických či právnických osob v trestním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění a vymáhání nároku na náhradu škody, právní pomoc při úkonech v trestním řízení, právní pomoc při sepisu trestního oznámení

Pracovní právo

Pracovněprávní poradenství pro zaměstnavatele, pracovněprávní poradenství pro zaměstnance, sepis pracovních smluv, výpovědí, dohod o rozvázání pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru, zastupování ve sporných řízeních vznikajících z pracovněprávních vztahů

Správní právo

Zastupování ve správním řízení před orgány státní správy a samosprávy, zastupování v přestupkovém řízení, zastupování v jednání s úřady, zastupování v řízeních u katastrálního úřadu, zastupování v řízeních u stavebního úřadu, zastupování v řízeních týkajících se dopravních přestupků, uplatnění nároku a zastupování v řízeních týkajících se nezákonného rozhodnutí správního orgánu nebo nesprávného úředního postupu

Insolvenční právo

Právní poradenství dlužníkům, právní poradenství věřitelům, sepsání insolvenčního návrhu na majetek klientova dlužníka, sepsání insolvenčního návrhu na majetek klienta, sepsání přihlášky do insolvenčního řízení, zastupování v insolvenčním řízení, zastupování v incidenčních sporech, vylučování žaloby, zastupování v soudním řízení

bottom of page